CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Hide details for 20222022
Hide details for 12/202212/2022
63/2022/QĐ-UBND30/12/2022Attachment IconQuyết định Ban Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
62/2022/QĐ-UBND27/12/2022Attachment Icon QĐ Ban hành Quy định đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; khu di tích lịch sử; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
61/2022/QĐ-UBND23/12/2022Attachment IconQuyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
60/2022/QĐ-UBND22/12/2022Attachment IconQuyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Nội vụ
3633/QĐ-UBND21/12/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình
3632/QĐ-UBND21/12/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần của tỉnh Quảng Bình
3631/QĐ-UBND21/12/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
223/NQ-TTHĐND21/12/2022Attachment IconNghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của TTHĐND tỉnh Quảng Bình.
3542/QĐ-UBND15/12/2022Attachment IconQuyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài chính và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
59/QĐ-UBND13/12/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3498/QĐ-UBND13/12/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
58/2022/QĐ-UBND12/12/2022Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại một số cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
99/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho Tiểu dự án 3 - Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, Xây dựng Nông thôn mới.
97/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Bình
96/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đối ứng ngân sách địa phương (đầu tư phát triển) giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
94/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). ( Nhờ VT UBND các huyện, thị, thành phố chuyển 01 bản đến TTHĐND cùng cấp. Xin cảm ơn!)
88/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
41/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết về một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình (thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND).
106/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII.
105/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết về quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 của tỉnh Quảng Bình.
103/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
102/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
100/NQ-HĐND10/12/2022Attachment IconNghị quyết về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình.
57/2022/QĐ-UBND07/12/2022Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
56/2022/QĐ-UBND07/12/2022Attachment IconQuyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
Show details for 11/202211/2022


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)