CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20152015
Hide details for 12/201512/2015
47/2015/QĐ-UBND30/12/2015Attachment IconQuyết định Về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
46/2015/QĐ-UBND30/12/2015Attachment IconQuyết định về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình
giai đoạn 2016 - 2020
44/2015/QĐ-UBND22/12/2015Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025
43/2015/QĐ-UBND18/12/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3636/2015/QĐ-UBND17/12/2015Attachment IconQuyết định về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 2016 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp
121/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016
120/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết Về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (lần thứ 6)
119/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015 ban hành tại Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh
118/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết Về việc giao tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2016 của tỉnh Quảng Bình
117/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020)
116/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
115/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, sö dông khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025
114/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết về việc thông qua kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
113/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2016
112/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh
111/2015/NQ-HĐND10/12/2015Attachment IconNghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2016
110/2015/NQ-HĐND10/12/2015Attachment IconNghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020
109/2015/NQ-HĐND10/12/2015Attachment IconNghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014
42/2015/QĐ-UBND08/12/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
41/2015/QĐ-UBND07/12/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình
Hide details for 11/201511/2015
40/2015/QĐ-UBND20/11/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình
39/2015/QÐ-UBND17/11/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
38/2015/QÐ-UBND17/11/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
37/2015/QĐ-UBND02/11/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Hide details for 10/201510/2015
36/2015/QĐ-UBND28/10/2015Attachment IconQuyết định Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
35/2015/QĐ-UBND27/10/2015Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)