CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20112011
Show details for 12/201112/2011
Show details for 11/201111/2011
Hide details for 10/201110/2011
14/CT-UBND31/10/2011Attachment IconChỉ thị Về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng các cấp tiến tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII-năm 2012
2809/QĐ-UBND28/10/2011Attachment IconQuyết định Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh quảng bình giai đoạn 2011 - 2015
13/CT-UBND25/10/2011Attachment IconChỉ thị V/v tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2697/QĐ-UBND19/10/2011Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Quảng Bình
19/2011/NQ-HĐND18/10/2011Attachment IconNghị quyết Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình
18/2011/NQ-HĐND18/10/2011Attachment IconNghị quyết Về việc thông qua Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015
17/2011/NQ-HĐND18/10/2011Attachment IconNghị quyết Về việc thông qua quy định mới, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
16/2011/NQ-HĐND18/10/2011Attachment IconNghị quyết Về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
15/2011/NQ-HĐND18/10/2011Attachment IconNghị quyết Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình Giai đoạn 2011-2020
14/2011/NQ-HĐND18/10/2011Attachment IconNghị quyết Về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư khu đô thị mới và khu nhà ở thương mại có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đồng Hới
2618//QĐ-UBND13/10/2011Attachment IconQuyết định Về việc công bố sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính chung thuộc lĩnh vực Công thương áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
16/2011/QĐ-UBND13/10/2011Attachment IconQuyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
15/2011/QĐ-UBND10/10/2011Attachment IconQuyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
2569/QĐ-UBND07/10/2011Attachment IconQuyết định V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng gia súc tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015
2539/QĐ-UBND04/10/2011Attachment IconQuyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Quảng Bình
640/QĐ-VPUBND03/10/2011Attachment IconQuyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
639/QĐ-VPUBND03/10/2011Attachment IconQuyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
630/QĐ-VPUBND03/10/2011Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Show details for 9/20119/2011
Show details for 8/20118/2011
Show details for 7/20117/2011
Show details for 6/20116/2011
Show details for 5/20115/2011
Show details for 4/20114/2011
Show details for 3/20113/2011
Show details for 2/20112/2011


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)