CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 3/20113/2011
Show details for 2/20112/2011
Show details for 1/20111/2011
Show details for 20102010
Hide details for 20092009
Show details for 12/200912/2009
Show details for 11/200911/2009
Show details for 10/200910/2009
Show details for 9/20099/2009
Show details for 8/20098/2009
Show details for 7/20097/2009
Hide details for 6/20096/2009
1555/QĐ-UBND30/06/2009Attachment IconQuyết định về việc phân bổ Kế hoạch vốn tại mục IV, V của Phụ lục I. vốn Chương trình 135 kèm theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
12/CT-UBND30/06/2009Attachment IconChỉ thị về tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
1523/QĐ-UBND29/06/2009Attachment IconQuyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
1519/QĐ-UBND29/06/2009Attachment IconQuyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới đến năm 2010.
1508/QĐ-UBND26/06/2009Attachment IconQuyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.
1456/QĐ-UBND19/06/2009Attachment IconQuyết định về việc phân bổ kinh phí do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các đơn vị thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí.
11/CT-UBND19/06/2009Attachment IconChỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.
10/2009/QĐ-UBND19/06/2009Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình.
1432/QĐ-UBND18/06/2009Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
1351/QĐ-UBND11/06/2009Attachment IconQuyết định về việc quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 tại tỉnh Quảng Bình.
9/2009/QĐ-UBND10/06/2009Attachment IconQuyết định về việc đổi tên Chi cục và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.
8/2009/QĐ-UBND09/06/2009Attachment IconQuyết định về việc đổi tên Chi cục và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình.
1318/QĐ-UBND09/06/2009Attachment IconQuyết định về việc phân bổ nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2009.
7/2009/QĐ-UBND01/06/2009Attachment IconQuyết định về việc quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
1173/QĐ-UBND01/06/2009Attachment IconQuyết định phê duyệt đơn giá nhân công phục vụ công tác Tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc Quốc giới Việt Nam - Lào.
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)