CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20062006
Hide details for 12/200612/2006
63/2006/QĐ-UBND29/12/2006Attachment IconQuyết định về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2007.
62/2006/QĐ-UBND25/12/2006Attachment IconQuyết định về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh.
61/2006/QĐ-UBND25/12/2006Attachment IconQuyết định về việc bãi bỏ, điều chỉnh và quy định mới một số mức thu và tỷ lệ sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
60/2006/QĐ-UBND25/12/2006Attachment IconVề việc phê duyệt Phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
59/2006/QĐ-UBND25/12/2006Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp trong lĩnh vực quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
58/2006/QĐ-UBND25/12/2006Attachment IconV/v Ban hành Quy định tạm thời một số điểm về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức dự bị, công chức và viên chức tỉnh Quảng Bình
57/2006/QĐ-UBND21/12/2006Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
56/2006/QĐ-UBND18/12/2006Attachment IconQuyết định về việc "Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho các Doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; Nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2007 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố"
55/2006/QĐ-UBND18/12/2006Attachment IconQuyết định ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn năm 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình.
54/2006/QĐ-UBND18/12/2006Attachment IconQuyết định ban hành tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010.
53/2006/QĐ-UBND18/12/2006Attachment IconQuyết định ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
67/2006/NQ-HĐND08/12/2006Attachment IconNghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007
66/2006/NQ-HĐND08/12/2006Attachment IconNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
65/2006/NQ-HĐND08/12/2006Attachment IconNghị quyết về bổ sung số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
64/2006/NQ-HĐND08/12/2006Attachment IconNghị quyết về phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với
Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
63/2006/NQ-HĐND08/12/2006Attachment IconNghị quyết về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Bình năm 2007
62/2006/NQ-HĐND08/12/2006Attachment IconNghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2007
61/2006/NQ-HĐND07/12/2006Attachment IconNghị quyết về thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Bình
60/2006/NQ-HĐND07/12/2006Attachment IconNghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2005
59/2006/NQ-HĐND07/12/2006Attachment IconNghị quyết về bãi bỏ, điều chỉnh và quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
58/2006/NQ-HĐND07/12/2006Attachment IconNghị quyết về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007
57/2006/NQ-HĐND07/12/2006Attachment IconNghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2007
56/2006/NQ-HĐND07/12/2006Attachment IconNghị quyết về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình
55/2006/NQ-HĐND07/12/2006Attachment IconNghị quyết về ban hành các tiêu chí, định mức chi đầu tư phát triển giai đoạn 2007 - 2010
52/2006/QĐ-UBND04/12/2006Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
Hide details for 11/200611/2006
51/2006/QĐ-UBND26/11/2006Attachment IconQuyết định phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2006 - 2010.
50/2006/QĐ-UBND17/11/2006Attachment IconQuyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ 2006 đến 2010 và định hướng đến 2015.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)