CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Nghị quyết Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for 20102010
161/NQ-HĐND10/12/2010Attachment IconNghị quyết Về chương tŕnh xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 HĐND tỉnh
160/2010/NQ-HĐND10/12/2010Attachment IconNghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội 5 năm (2011 -2015) HĐND tỉnh
159/2010/NQ-HĐND10/12/2010Attachment IconNghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2011 HĐND tỉnh
158/NQ-HĐND10/12/2010Attachment IconNghị quyết Về việc quyết định tổng biên chế hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 của tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
157/2010/NQ-HĐND10/12/2010Attachment IconNghị quyết V/v chuyển đổi các trường trung học phổ thông và mầm non công lập tự chủ tài chính sang công lập HĐND tỉnh
156/2010/NQ-HĐND10/12/2010Attachment IconNghị quyết Về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng B́nh năm 2011 HĐND tỉnh
155/2010/NQ-HĐND10/12/2010Attachment IconNghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011
HĐND tỉnh
154/2010/NQ-HĐND10/12/2010Attachment IconNghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2011
HĐND tỉnh
153/2010/NQ-HĐND10/12/2010Attachment Icon Nghị quyết Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh năm 2011 HĐND tỉnh
152/2010/NQ-HĐND10/12/2010Attachment IconNghị quyết Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng B́nh năm 2009
HĐND tỉnh
151/2010/NQ-HĐND10/12/2010Attachment IconNghị quyết Về quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
150/NQ-HĐND10/12/2010Attachment IconNghị quyết Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh Nhiệm kỳ 2004 - 2011
HĐND tỉnh
149/2010/NQ-HĐND29/10/2010Attachment Icon Nghị quyết Về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xă, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh HĐND tỉnh
148/2010/NQ-HĐND29/10/2010Attachment Icon Nghị quyết Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2011 - 2015 HĐND tỉnh
147/2010/NQ-HĐND29/10/2010Attachment IconNghị quyết Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng B́nh năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước
HĐND tỉnh
146/2010/NQ-HĐND29/10/2010Attachment IconNghị Quyết Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng B́nh năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước
HĐND tỉnh
145/2010/NQ-HĐND09/07/2010Attachment IconNghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2010
HĐND tỉnh
144/2010/NQ-HĐND09/07/2010Attachment IconNghị quyết Về việc thành lập Pḥng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyệnHĐND tỉnh
143/2010/NQ-HĐND09/07/2010Attachment IconNghị quyết V/v chuyển đổi các trường trung học phổ thông (THPT) và mầm non bán công sang công lập, công lập tự chủ tài chính
HĐND tỉnh
142/2010/NQ-HĐND09/07/2010Attachment IconNghị quyết V/v điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xă hội hóa giáo dục và đào tạo
tại Nghị quyết số 52/2006/NQ - HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8
HĐND tỉnh
141/2010/NQ-HĐND 09/07/2010Attachment IconNghị quyết Về phân cấp thẩm quyền quản lư, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xă hội, tổ chức chính trị xă hội - nghề nghiệp, tổ chức xă hội, tổ chức xă hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lư của tỉnh Quảng B́nh
HĐND tỉnh
140/NQ-HĐND 08/07/2010Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
HĐND tỉnh
139/NQ-HĐND08/07/2010Attachment IconNghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh Nhiệm kỳ 2004 - 2011
HĐND tỉnh
138/NQ-HĐND14/06/2010Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
HĐND tỉnh
137/NQ-HĐND14/06/2010Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng B́nh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
HĐND tỉnh
136/NQ-HĐND14/06/2010Attachment IconNghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh nhiệm kỳ 2004 - 2011
HĐND tỉnh
132/NQ-HĐND04/01/2010Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011HĐND tỉnh
131/NQ-HĐND04/01/2010Attachment IconNghị quyết Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
HĐND tỉnh
Show details for 20092009


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)